Text study 4:

Christian leadership case-study
05 Aug 2016
9:00 - 10:00

Text study 4:

 Interreligious studies: women and religious leadership